Privacy Policy

Privacy Policy

Echain Enterprise, tevens handelend onder de handelsnamen 'Su.B', respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Echain Enterprise worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de websites su-b.com , hierna aangeduid als 'de website'.

Echain Enterprise acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Echain Enterprise zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Echain Enterprise verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Echain Enterprise, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het aangaan van een overeenkomst met Echain Enterprise met betrekking tot de levering van producten en/of diensten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
  • Het plaatsen van een review op de website;
  • Het inschrijven middels de website voor de ontvangst van nieuwsbrieven.
  • De persoonsgegevens die u aan Echain Enterprise verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegevenen verder zoals beschreven in deze privacy policy.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Echain Enterprise gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Echain Enterprise aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van bestellingen geplaatst bij Su.B, een online betaalprovider indien u middels de website van Su.B. producten bestelt en betaalt, alsook door Echain Enterprise in te schakelen of te benaderen derden (zoals notarissen, accountants, advocaten, banken en online marktplaatsen) ten behoeve van de dienstverlening van EUGateway. In het kader van laatstbedoelde verstrekking van persoonsgegevens aan derden, gaat Echain Enterprise doorgaans een schriftelijke volmacht met u aan waarin is beschreven met welke soort derden uw persoonsgegevens (kunnen) worden gedeeld.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich op de website aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden door Echain Enterprise uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. 

Indien u eens een overeenkomst met Echain Enterprise hebt gesloten, mag Echain Enterprise u zonder voorafgaande instemming berichten, zoals nieuwsbrieven per e-mail toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op producten of diensten die eerder door u van Echain Enterprise zijn afgenomen. Ook in dat geval geldt dat u zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten kunt uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Echain Enterprise gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven ook als ‘overeenkomst’ aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Echain Enterprise persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Daaronder worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Echain Enterprise of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Echain Enterprise, om de website en e-mailvoorzieningen van Echain Enterprise te kunnen exploiteren, de exploitant van door Echain Enterprise gebruikte cloud-software voor de opslag van data en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Echain Enterprise te kunnen verzorgen. In dat kader maakt Echain Enterprise voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Echain Enterprise noodzakelijk is.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Echain Enterprise toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Echain Enterprise persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Echain Enterprise zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Echain Enterprise vallen, evenals door Echain Enterprise ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Echain Enterprise de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Echain Enterprise de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Echain Enterprise, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Echain Enterprise gebruikt

Echain Enterprise gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytischecookies verzamelt Echain Enterprisegegevensvooronderzoekteneindeeenbeterinzichttekrijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Echain Enterprise gebruik van Google Analyticsom te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm teverzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Voor zover Echain Enterprise nog andere cookies plaatst waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming dient te geven, zal Echain Enterprise een cookieverklaring op de website hanteren.

Uw rechten

U heeft het recht om Echain Enterprise te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.Dat betekent dat u bij Echain Enterprise een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek als hiervoor bedoeld door u is gedaan, vraagt Echain Enterprise u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Echain Enterprise reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Echain Enterprise verwerkt

Echain Enterprise heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Echain Enterprise kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Echain Enterprise raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Echain Enterprise zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Echain Enterprise op, dan verwijdert Echain Enterprise deze gegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Echain Enterprise slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Echain Enterprise legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Echain Enterprise, kunt u contact opnemen met Echain Enterprise. Echain Enterprise helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Echain Enterprise of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Echain Enterprise
St. Teunismolenweg 48
6534AG Nijmegen (Nederland)
E-mailadressen:
Su.B: [email protected]

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

[powr-chat id="3bd3edbd_1602066933"]
Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? YesNoMore on cookies »