NavigationPrivacybeleid

Please note: Any English translation on this website is provided for information purposes only. Only the original Dutch Privacy Policy is binding. 

In deze privacyverklaring zet Su.B - Echain Enterprise (Hierna te noemen ‘Su.B’) uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen.

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben enkele van uw persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen en verbeteren. Wij verwerven uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Welke gegevens verzamelen wij?
We vragen u soms om bepaalde persoonlijke gegevens, zodat we de door u gevraagde services kunnen leveren.. Het gaat hierbij om de volgende gegevens en diensten:

 1. E-maillijst
  Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief via www.su-b.com, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de e-maillijst. Uw persoonlijke gegevens worden nooit met anderen gedeeld of aan hen verkocht. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van onze eigen mailingen.
   
 2. Bestelling
  Om uw bestelling te kunnen verwerken, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig.Wanneer u een bestelling plaatst, wordt u gevraagd uw creditcardgegevens of andere informatie op te geven. Deze gegevens worden gebruikt om het betalingsproces te voltooien. www.su-b.com slaat uw creditcard- of betalingsinformatie niet op. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw creditcard- of betalingsprovider die uw informatie heeft opgeslagen in overeenstemming met hun gebruikersbeleid.
   
 3. Bellen naar klantenservice en/of deelname aan promoties
  Als u onze klantenservice belt of deelneemt aan een van onze promoties, kunnen we u om aanvullende informatie vragen zoals uw leeftijd, interesses of productvoorkeuren.

Su.B verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om uw aankooptransacties te voltooien.
 2. Om de services te leveren die u bij ons aanvraagt.
 3. Om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling(en).
 4. Om uw product- en servicevoorkeuren te identificeren, zodat we u op de hoogte kunnen houden van nieuwe of aanvullende producten, services en aanbiedingen die mogelijk interessant voor u zijn.
 5. Om u te informeren over producten die u heeft gekocht.
 6. Om onze merchandiseselecties, klantenservice en algemene winkelervaring te verbeteren.
 7. Om met u te communiceren via e-mail, post, telefoon of op andere manieren.

Delen met anderen

 1. Dienstverleners
  We kunnen uw gegevens delen met externe bedrijven die ons helpen de producten en services die we aanbieden, aan u te leveren. We kunnen bijvoorbeeld samenwerken met een extern bedrijf die: (a) onze klantinformatie beheert; (b) ons helpt bij het verspreiden van e-mails; (c) ons helpt met direct marketing en gegevensverzameling; (d) ons gegevensopslag en -analyse biedt; (e) ons fraudepreventie biedt; (f) ons telefonische klantenservice biedt; (g) ons helpt om u uw producten te verzenden; en (h) andere diensten levert die ons helpen het zakelijke potentieel te maximaliseren.

  We eisen van en zijn overeengekomen met deze externe bedrijven dat zij alle informatie die we met hen delen vertrouwelijk houden en de informatie alleen gebruiken om hun verplichtingen in hun overeenkomsten met ons na te komen.
   
 2. Naleving van de wet
  Wij kunnen derden toegang verlenen tot informatie wanneer dit wettelijk verplicht is, om samen te werken met politieonderzoeken of andere juridische procedures, om ons te beschermen tegen misbruik of ongeautoriseerd gebruik van de website (www.su-b.com), om onze wettelijke aansprakelijkheid te beperken en onze rechten te beschermen of om de rechten, eigendommen en/of veiligheid van bezoekers van deze website te beschermen.
   
 3. Links naar andere websites
  Tijdens een bezoek aan onze website (www.su-b.com), kunt u een koppeling maken naar websites die worden beheerd door onze zakelijke partners of andere partijen. Dit betekent niet dat wij deze websites steunen. Wij doen geen verklaringen of garanties over de websites die u  bezoekt via www.su-b.com. Deze partijen en hun websites zijn onafhankelijk van ons en wij hebben dan ook geen controle over of verantwoordelijkheid voor hun informatie en/of activiteiten.

  Bovendien kan onze privacybeleid verschillen van die van andere websites. Als u persoonlijke informatie verstrekt op een van die websites, bent u onderworpen aan het privacybeleid van de exploitant van die website en niet aan het privacy- en gebruikersbeleid van www.su-b.com. Zorg ervoor dat u het privacybeleid van de andere website begrijpt voordat u persoonlijke informatie verstrekt.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Alle door ons aangeboden betaalwijzen zijn uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden, kunt u zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Op de website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de website te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Cookies

Om deze site goed te laten werken, plaatsen we, net als de meeste websites, soms kleine gegevensbestanden met de naam cookies op uw apparaat.

 1. Wat zijn cookies?
  Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de site bezoekt. Hiermee kan de website uw acties en voorkeuren (zoals login, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een periode onthouden Van tijd tot tijd, dus u hoeft ze niet telkens opnieuw in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of bladert van de ene naar de andere pagina.
   
 2. Hoe gebruiken we cookies?
  We gebruiken functionele cookies om uw keuze die u op onze website maakt te onthouden. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de website bijvoorbeeld uw taalinstellingen onthoudt en wat u in uw winkelwagentje hebt gestopt.

  We gebruiken Google Analytics ook om te meten hoe u onze website gebruikt en hoe u deze hebt gevonden.De informatie die ons door Google Analytics wordt verstrekt, verstrekt geen informatie die u persoonlijk identificeerbaar maakt. Alle informatie wordt verzameld en geanonimiseerd.
   
 3. Hoe cookies te beheren?
  U kunt cookies naar eigen wens beheren en / of verwijderen - zie aboutcookies.org voor meer informatie. U kunt alle cookies die al op uw computer staan ​​verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst, het kan zijn dat je zelfgemaakte aanpassingen moet doen bij elke keer dat je een site bezoekt en sommige diensten en functionaliteiten misschien niet werken.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.


Privacy Policy

Please make sure you understand www.su-b.com's Privacy Policy before providing personal information.

This policy describes the personal information we collect about you, why we collect it, how we use it, and when we share it with third parties. If our information practices change, we will post an updated policy on our website. You can tell if the policy has changed by checking the revision date that appears on the bottom of this page.

Types of information collected

We sometimes ask you for certain kinds of personal information to provide the services you request. This information includes:

 1. Email list
  When you subscribe to our news letter with www.su-b.com, your email address will be added to the email list. Subscriptions to the email list can be cancelled at any time. To be removed from our email list, please click the unsubscribe button found at the bottom of the emails we send you.
   
 2. Purchases
  When you place an order, you will be asked to provide your credit card information or other information to enable the payment process. www.su-b.com does not store your credit card or payment information. We are not responsible for your credit card or payment provider who may stored your information in accordance with their user policy.
   
 3. Calls to customer care/participation in promotions
  If you call our Customer Care number or participate in one of our promotions, we may ask for additional information, such as your age, interests or product preferences.

Use of your personal information

We use the information we collect for various purposes, including:

 • to complete your purchase transactions.
 • to provide the services you request.
 • to keep you informed about the status of your orders.
 • to identify your product and service preferences, so we can notify you of new or additional products, services, and promotions that might be of interest to you.
 • to notify you of information concerning products you have purchased.
 • to improve our merchandise selections, customer service, and overall shopping experience.
 • to communicate with you by email, postal mail, telephone, text message, or other means.

Others with whom we may share your information

 1. Service providers
  We also may disclose information to outside companies that help us bring you the products and services we offer. For example, we may work with an outside company to: (a) manage a database of customer information; (b) assist us in distributing e-mails; (c) assist us with direct marketing and data collection; (d) provide us data storage and analysis; (e) provide fraud prevention; (f) provide customer service by phone; (g) to ship you your products; and (h) other services designed to assist us in maximising business potential. 

  We require that these outside companies agree to keep confidential all information we share with them and to use the information only to perform their obligations in the agreements.
   
 2. Compliance with law
  We may provide access to information when legally required to do so, to cooperate with police investigations or other legal proceedings, to protect against misuse or unauthorised use of the website (www.su-b.com), to limit our legal liability and protect our rights or to protect the rights, property or safety of visitors of this website or the public.
   
 3. Links to other sites
  While visiting our website (www.su-b.com), you may link to sites operated by our business partners or other third parties. This does not mean that we endorse these sites. We do not make any representations or warranties about any website you may access through the www.su-b.com. They are independent from us, and we have no control over, or responsibility for, their information or activities.

  In addition, our privacy practices may differ from those of these other sites. If you provide personal information at one of those sites, you are subject to the privacy policy of the operator of that site, not the www.su-b.com Privacy and Usage Policy. Please make sure you understand the other site's privacy policy before providing personal information.

Cookies

To make this site work properly, we - like most websites - sometimes place small data files called cookies on your device.

 1. What are cookies?
  A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another. 
   
 2. How do we use cookies?
  We use functional cookies to remember your choice you make on our website. This is necessary so that the website can remember for example your language settings and what you have put into your shopping cart.

  We also use Google Analytics to measure how you use our website and how you found it. The information provided to us by Google Analytics does not provide any information that makes you personally identifiable. All information is aggregated and anonymised. 
   
 3. How to control cookies?
  You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Revision date: 24 May 2018

© 2018 Su.B Collection | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore
This website uses cookies for proper functioning. Accept More information
Please note: Any English translation on this website is provided for information purposes only. Only the original Dutch Cookie Statement is binding. DUTCH: Om deze site goed te laten werken, plaatsen we, net als de meeste websites, soms kleine gegevensbestanden met de naam cookies op uw apparaat. 1. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de site bezoekt. Hiermee kan de website uw acties en voorkeuren (zoals login, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een periode onthouden Van tijd tot tijd, dus u hoeft ze niet telkens opnieuw in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of bladert van de ene naar de andere pagina. 2. Hoe gebruiken we cookies? We gebruiken functionele cookies om uw keuze die u op onze website maakt te onthouden. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de website bijvoorbeeld uw taalinstellingen onthoudt en wat u in uw winkelwagentje hebt gestopt. 3. We gebruiken Google Analytics ook om te meten hoe u onze website gebruikt en hoe u deze hebt gevonden.De informatie die ons door Google Analytics wordt verstrekt, verstrekt geen informatie die u persoonlijk identificeerbaar maakt. Alle informatie wordt verzameld en geanonimiseerd. Hoe cookies te beheren? U kunt cookies naar eigen wens beheren en / of verwijderen - zie aboutcookies.org voor meer informatie. U kunt alle cookies die al op uw computer staan ​​verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst, het kan zijn dat je zelfgemaakte aanpassingen moet doen bij elke keer dat je een site bezoekt en sommige diensten en functionaliteiten misschien niet werken. ENGLISH: To make this site work properly, we - like most websites - sometimes place small data files called cookies on your device. 1. What are cookies? A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another. 2. How do we use cookies? We use functional cookies to remember your choice you make on our website. This is necessary so that the website can remember for example your language settings and what you have put into your shopping cart. We also use Google Analytics to measure how you use our website and how you found it. The information provided to us by Google Analytics does not provide any information that makes you personally identifiable. All information is aggregated and anonymised. 3. How to control cookies? You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.